سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی 

1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید.)

2. اصل اقرارنامه متقاضی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری ( فرم اقرار نامه درهمین قسمت در دسترس می باشد) .

3. فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4. اصل گواهی موضوع ماده 181 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی.

5- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).

6- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

7- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد . تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .

8- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان تبصره : متقاضیانی که سن آنان 55 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

9- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط الزم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهای 2 الی 8 شاخصهای احراز صالحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است ) .
ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه ).
ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه.)
ج- اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه)
11-مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.)
12-ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir
تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است
تذکر 3: حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است.
تذکر 4: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی میباشد.
تذکر 5: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.
تذکر 6: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات درچهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی


1- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپدفاتر ، از اداره ثبت شرکتها( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید.)
2- در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائهیک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
3- اصل اقرارنامه متقاضی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری ( فرم اقرار نامه درهمین قسمت در دسترس میباشد) .
4- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
5- اصل گواهی موضوع ماده 181 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن صدور کارت بازرگانی درسال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت .
6- روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کاال باشد.
7- اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویرشناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).
8- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
9- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط ادارهدانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطالعات وارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف میباشند .
10-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان 51 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
11- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
12-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی باتاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب )درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط الزم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهای 2 الی 8 شاخصهای احراز صالحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است).
13- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچهمالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد).
14- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی عالوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های 3 و 7و 11 ملزم به ارائهتایید صالحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند.
15- مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسبمشمول این بند نمی گردند)
16-کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادیجدید پس از صدور.
تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر 3: حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
تذکر4: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
تذکر 5: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.
تذکر 6: : متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطالعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاقدقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد ( امکان تغییر آن پس از صدور کارت
میسر نخواهد بود )

منبع: سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (www.tccim.ir)


ثبت سفارش
بستن پنجره