سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

حق بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث رانندگی

سواری کمتر از چهار سیلندر 6,910,000
پیکان چهار سیلندر 8,180,000
پراید چهار سیلندر 8,180,000
سپند چهار سیلندر 8,180,000
سواری سایر چهار سیلندرها 9,616,000
سواری بیش از چهار سیلندرها 10,767,000
موتور سیکلت گازی 1,716,000
موتور سیکلت دنده ای یک سیلندر 2,096,000
موتور سیکلت دو سیلندر و به بالا 2,303,000
موتور سیکلت دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار 2,476,000
بارکش تا یک تن 8,464,000
بارکش بیش از یک تن تا سه تن 10,191,000
بارکش بیش از سه تن تا پنج تن 12,897,000
بارکش بیش از پنج تن تا ده تن 16,525,000
بارکش بیش از ده تن تا بیست تن 19,231,000
بارکش بیش از بیست تن 20,382,000
سایر کشاورزی،راه سازی و ساختمانی 5,067,000
سایر حمل زباله و خیابان پاک کن ها 8,234,000
عمومی 7 نفر با احتساب راننده 19,806,000
عمومی 9 نفر با احتساب راننده 20,382,000
ون ون با ظرفیت 10 نفره با احتساب راننده 20,612,000
مینی بوس مینی بوس 16 نفره با احتساب راننده 25,333,000
مینی بوس مینی بوس 21 نفره با احتساب راننده 26,312,000
اتوبوس اتوبوس 27 نفر با احتساب راننده و کمک 38,806,000
اتوبوس اتوبوس 40 نفر با احتساب راننده و کمک 48,824,000
اتوبوس اتوبوس 44 نفر با احتساب راننده و کمک 51,818,000

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1395 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 2,533/3 میلیون ریال، تعهدات مالی 3/63 میلیون ریال و تعهدات بیمه حوادث راننده 2,533/3 میلیون ریال
*مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس،تاکسی،کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری،بیست درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری،سی و پنج درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
*درصورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود،پنجاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود،بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می شود.
*به وسایل نقلیه عمومی که متعلق یه بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد با در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.
توضیحات:
تعرفه حق بیمه آمبولانس،وسایل نقلیه ویژه حمل خون،حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی،با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل مشابه محاسبه خواهد شد.
در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 760,000 ریال،برای اتوبوس و بارکش 2,535,000 ریال و برای موتورسیکلت 632,000 ریال است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.
بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر می باشد:

سال

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم و به بعد

تخفیف(درصد)

10

15

20

30

40

50

60

70

منبع: سایت فرصت امروز برای کسب و کارآفرینی (www.price.forsatnet.ir)


ثبت سفارش
بستن پنجره